VÅRE TJENESTER

Bekkesus AS tilbyr en rekke kartleggings-, rådgivnings- undersøkelses- og entreprenørtjenester, basert på kundens behov og ønsker.

Tilstandsrapport

Vår tilstandsrapport baserer seg på en grundig kartlegging, og inneholder beskrivelse av vassdragets løp og bredder. Rapporten angir også bekkens økologiske tilstand. Rapporten kartlegger bl.a. hva som er anadrom/katadrom strekning, vandringsbarrierer, kulverter, stikkrenner, spredt avløp og nedbørsområde for å nevne noe. I tillegg beskrives status på kantvegetasjon/kantsoner, og eventuelle andre utfordringer. Rapporten inneholder også en liste over anbefalte tiltak. Om ønskelig kan tilstandsrapporten inkludere en bestandsundersøkelse. Tilstandsrapporten gir deg et fullstendig grunnlag for å vurdere og prioritere eventuelle tiltak.

Tilstandsrapport gir et fullstendig bilde av vassdraget og kan brukes som grunnlag for å søke om tilskudd.

Habitatforbedrende plan

Vår tiltaksplan/habitatforbedrende plan omfatter den eller de delene av bekken hvor det er anbefalt eller besluttet å gjøre tiltak. Planen inneholder illustrasjoner og arbeidsbeskrivelser, samt prioritert rekkefølge på tiltak og et erfaringsbasert kostnadsestimat på utføringen av disse. Berørte grunneiere informeres om ønskede tiltak, og nødvendige samtykker fra disse blir samlet inn. Kartlegging av andre relevante instanser som kommune, NVE osv. er også inkludert i denne planen.

Den habitatforbedrende planen kan brukes som grunnlag for å søke om tilskudd eller tillatelse, som anbudsgrunnlag og som arbeidsbeskrivelse til utførende entreprenør.

Sluttrapport

Vår sluttrapport skrives etter at det er gjennomført tiltak. Vi befarer og dokumenter hva som er utført, gir en vurdering av resultatet og utarbeider en vedlikeholdsplan for det aktuelle området. Rapporten inkluderer også dialog og gjennomgang med grunneier(e), og om ønskelig bestandsundersøkelser. 
Rapporten er viktig for å ha historisk dokumentasjon om hva slags tiltak som har blitt gjennomført og hvor. Med mindre noe annet er avtalt deler vi alltid sluttrapporten med berørte parter og relevante myndigheter.
Sluttrapporten kan brukes som dokumentasjon for gjennomføring av prosjekt, og er som regel påkrevet av den/de som har tildelt midler.

Entreprenørtjenester og arbeidsledelse

Bekkesus AS har egen maskinpark og kan ta på seg mindre entreprenøroppdrag innen habitatforbedring av små og mellomstore bekker. Om ønskelig kan vi gi tilbud på i forbindelse med utarbeidelse av tiltaksplan/habitatforbedrende plan.

Vi kan og bistå andre entreprenører som arbeidsledere eller konsulenter for å sikre at tiltak i og rundt vassdraget blir korrekt utført i samsvar med den habitatforbedrende planen, tillatelser og aktuelt regelverk.

Konsulenttjenester

Bekkesus kan tilby en rekke konsulenttjenester. Vi har erfaring med å bistå både statsforvalter, vannområder, kommuner og private grunneiere med alt fra tolkning av regelverk til vurdering av prosjekter og utarbeidelse av søknader om midler eller andre tillatelser. Vi hjelper også frivillige forening er eller andre som ønsker å komme i gang med bekkerestaurering.

Bestandsundersøkelser

Bekkesus AS har topp moderne utstyr for el-fiske, og kan foreta artsundersøkelser, fastslå fisketetthet og utbredelse av fisk i vassdraget. Slike undersøkelser er viktige for å fastslå den økologiske tilstanden i vassdraget, og for å dokumentere effekten av utførte tiltak. Ofte gjøres dette som en del av tilstandsrapport og sluttrapport, men vi tilbyr også bestandsundersøkelser som en egen tjeneste.