OM BEKKESUS AS

Bekkesus gjenskaper friske vannveier!

Bekkesus AS er eksperter på kartlegging og rehabilitering av bekker. Vi har særlig kompetanse på bekkeløp i jordbruksarealer og habitatforbedrende tiltak for ørret og sjøørret.
Våre kunder er kommuner, statsforvaltere, vannområder, vassdragsmyndigheter, private og offentlige grunneiere, utbyggere eller organisasjoner, lag og foreninger.
Vi tilbyr en rekke tjenester, fra kartlegging og undersøkelser til prosjektering og gjennomføring av entreprenøroppdrag, og kan følge et prosjekt fra start til mål. Underveis kan vi bistå vi med avklaringer med berørte grunneiere, innhenting av tillatelser og søknad om tilskudd. Vi lager også sluttrapport med vedlikeholdsplan, og sørger for at denne sendes inn til alle berørte parter. På grunn av vårt sterke engasjement for frivilligheten har vi god kontakt med lokale ressurser og kan ofte koordinere slik innsats inn i prosjekter.
En velfungerende bekk bidrar på den ene side til drenering, gir flomvern og hindrer avrenning. Samtidig fungerer den som habitat for et rikt dyre- og planteliv, som igjen har en direkte positiv påvirkning på miljøet i og rundt bekken. Dette er av stor betydning ikke bare i jordbruksområder, men også i urbane miljøer i tilknytning til f.eks. utbygning langs veier eller annen infrastruktur. . 
I mange tilfeller er bekkeløpets betydning oversett eller ikke tilstrekkelig hensyntatt. Dette kan gi lokale problemer som tørke, oversvømmelser eller tap av fiskebestander, og kan bidra til store miljøproblemer. Et viktig tema er å forhindre uønsket avrenning som så alt for ofte bidrar til en forringelse av økosystemene. Denne problematikken er identifisert som en av hovedutfordringene i arbeidet med å redde Oslofjorden fra kollaps.
Gjennom aktiv naturrestaurering og habitatforbedring gjenskaper vi et velfungerende økosystem. Det handler om å finne balansen mellom bekkeløpets hydrologi, økologi og biologi, slik at bekkene ikke bare blir friske og levende habitater, men også en ressurs både for landbruket, nærmiljøet og storsamfunnet.
Ta kontakt med oss for en hyggelig bekkeprat og for å finne ut hvordan vi kan bidra til å løse dine utfordringer!